Przetwarzanie danych osobowych kontrahenta w Pratum

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kontrahenta

Celem niniejszej Informacji jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Pratum Renata Krajewska

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych; jednakże kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Administratora można uzyskać pod nr telefonu 602 287 345 lub pod adresem e-mail: biuro@pratum.pl w tytule wpisać Pratum RODO i nazwę Państwa firmy.     Dane osobowe Kontrahenta przetwarzane będą wyłącznie:w celu związanym z wykonaniem umowy oraz w celu umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy Istanbul Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: w zakresie realizacji umowy – umowa/ transakcja handlowa w pozostałym zakresie – dobrowolna zgoda Kontrahenta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;odbiorcą Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:  Administrator i przedstawiciele Administratora,pracownicy Administratora oraz podmiot zewnętrzny zajmujący się obsługą informatyczną, prawną, księgową, doradczą Administratora, Inni odbiorcy, jeśli wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego dane osobowe Kontrahenta będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych Kontrahenta dotyczących realizacji umowy. Kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;Kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta narusza postanowienia RODO; podanie przez Kontrahenta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem umowy; dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany. W przypadku sprzeciwu co do przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych oraz żądania usunięcia przedmiotowych danych, prosimy o poinformowanie nas o Państwa decyzji drogą mailową pod adres biuro@pratum.pl w tytule wpisać RODO rezygnacja i nazwa Państwa firmy.